Algemene verkoopsvoorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de Klant (“u”) en de Verkoper (“wij”, “ons”). Door de website van de Verkoper te gebruiken, het plaatsen van Bestellingen, aanvaardt u dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Definities

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Dag: kalenderdag.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Identiteit van de verkoper

 • De Verkoper is: ‘t Zeepboerke, de Robianostraat 126B 2150 Borsbeek
 • Email: info@zeepboerke.be
 • Telefoon: 03/ 231 51 55
 • Met maatschappelijke zetel te: de Robianostraat 126B 2150 Borsbeek BTW: BE 0507.851.715

Bestellingen

Artikelen die besteld worden uit de webshop, betaalt u op voorhand. U koopt de artikelen online, telefonisch of via een andere communicatietechniek. Uw bestelling wordt – na ontvangst van de betaling – geleverd op een door u gekozen adres. Omdat u de artikelen al hebt gekocht voor u ze kon bekijken, is dit verkoop op afstand. Dat wil zeggen dat u na de levering recht hebt op 14 dagen herroepingsrecht. Als een artikel niet beantwoord aan uw verwachtingen, kan u dus afzien van uw bestelling.

Aanbod en assortiment

Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door de Verkoper, het wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, verzoeken we u steeds vooraf contact op te nemen met ons. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Wij behouden altijd het recht om een prijsaanpassing door te voeren, mocht deze prijsaanpassing van toepassing zijn op een bestelling zullen wij steeds de desbetreffende klant informeren of hij door wil gaan met zijn bestelling. Wij hebben steeds het recht om een bestelling te annuleren mocht de klant niet akkoord gaan met de voorgestelde prijswijziging.

Voor sommige artikelen is een – al dan niet uitgebreide – montage nodig of dienen voorbereidende werkzaamheden (oa. metselwerken, grondwerken, vergunningen, aansluitingen van nutsvoorzieningen, enz.) te worden uitgevoerd. U bent als enige verantwoordelijk om hiervoor de nodige schikkingen te treffen.

Wij behouden ons het recht voor om Bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

 • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
 • In het geval wij vermoeden dat u de intentie hebt om de artikelen zelf door te verkopen
 • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel
 • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod
 • Bij overmacht.

Prijzen

De prijzen slaan uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Bijkomende verplichte leverings- of andere administratieve kosten worden apart vermeld.

Verzendkosten Aankopen beneden € 50,- excl. BTW Aankopen tussen € 50,- en € 500,- € excl. BTW Aankopen boven 500,- € excl. BTW
België € 9,75 excl. BTW Gratis Gratis
Nederland € 24,75 excl. BTW € 14,75 excl. BTW Gratis
Rest van Europa Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de BTW tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Levering

De wijze van levering wordt in de productinformatie bij het artikel en in de bevestigingsmail aangeduid. Wij doen het mogelijke om bestelde producten tijdig te verzamelen in functie van de beschikbare stock. De door ons opgegeven leveringsdata zijn niet bindend. Indien de leveringsdatum dient te worden gewijzigd, zullen wij u onverwijld contacteren, om een nieuwe datum voor te stellen.

Bestellingen worden op de voorziene datum geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur – gelijkvloers. U staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage. De chauffeur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. U tekent voor ontvangst van de levering. Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan u. In geval een weder aanbieding nodig is omwille van uw afwezigheid, behouden wij ons het recht voor om de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen.

In normale omstandigheden worden producten die op voorraad zijn binnen de 3 dagen geleverd.

Garantie

Wettelijke Garantie: Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbinden wij ons ertoe het defecte artikel – of onderdeel – kosteloos te vervangen of herstellen. Wij behouden ons het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de Klant.

Commerciële Garantie: Op sommige artikelen is een commerciële garantie van toepassing. Elke commerciële garantie laat de wettelijke garantie onveranderd. Deze commerciële garantie begint op hetzelfde moment te lopen als de wettelijke garantie, tenzij anders vermeld. De details hierover zijn terug te vinden op de website van de Verkoper en op het garantieticket. Voor meer informatie kan je contact opnemen met ons.

Garantievoorwaarden: Om een beroep te doen op een garantie, moet je het aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling, binnen de garantieperiode, ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Voor Bestellingen, dient u vooraf contact op te nemen met de Verkoper om de praktische afspraken te maken. Naargelang de aard van het artikel kunnen wij beslissen om het defecte artikel hetzij op te halen voor herstelling – aan de voordeur, gelijkvloers - hetzij het bij u te (laten) herstellen.

Uitsluitingen: De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur – zoals bijvoorbeeld batterijen, slijtageartikelen of artikelen met een kortere vervaldatum – of in geval van tussenkomst door een niet door ons aangewezen derde. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Herroepingsrecht

U heeft het recht aan de Verkoper mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.

Deze termijn laat u toe het gekochte artikel te beoordelen ‘zoals in een winkelrek’.

Niet tevreden? Dan halen we het artikel bij u af. Bij afhaling van de artikelen zal een transportkost in rekening gebracht worden. Zet het artikel op de afgesproken datum klaar aan de voordeur – gelijkvloers.

Kleine artikelen kan u ofwel terugsturen (aangetekend, waarbij de kosten uiteraard voor de verzender/terug zender zijn) ofwel terug naar ons magazijn brengen.

Het herroepingsrecht geldt enkel voor artikelen die nog in de originele verpakking zitten, met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs.

Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:

 • Geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
 • Artikelen waarvan de verpakking – of een deel ervan – zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht;
 • Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken;
 • Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
 • Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending of ophalen voor zijn rekening.

Verzuim

Indien u, om welke reden ook, nalaat een verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk te voldoen, is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10 % verschuldigd op het niet-betaalde bedrag, alsook een forfaitaire schadeloosstelling van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur, ter vergoeding van de opgelopen administratieve kost.

Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkomingen bij de levering, moet u onmiddellijk melden, op straffe van verval van elk recht.

Privacy

‘t Zeepboerke verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om u communicatie toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van uw contract mogelijk te maken. Wilt u ook communicaties via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Uw gegevens worden bewaard in de klantenlijst van ‘t Zeepboerke en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. U kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, en u kan weigeren dat uw gegevens gebruikt worden om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen.